• آشپزی سالم

سیب زمینی هاسل بک

لطفاً ویدئوی آموزشی را مشاهده نمایید.

آهن اساسی ترین ماده اولیه برای ساخت گلبول های قرمز خون می باشد و در صورتی که به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد، ابتدا فرد از ذخایر موجود در بدن استفاده می کند و با پایان یافتن این ذخایر، کم خونی فقر آهن بروز می کند.

مدیریت:
تلفن:
آدرس: