بررسی رابطه مصرف طولانی مدت روغن حيوانی با چربی های خون

18 مرداد 1397 دسته بندی: مقالات عمومی لبنیات 3392

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت و نقش چربی های خون با بروز بیماریهای قلبی و عروقی و عوارض شناخته شده آن و عدم گزارش یك تحقیق از نقش روغن حیوانی (روغن زرد) ایرانی با وضعیت چربی های خون، این تحقیق در مناطق روستایی بیرجند انجام گرفت.

مواد و روشها: تحقیق به روش همگروهی بر روی 30 نفر زن و مرد روستایی كه به طور عمده، روند مصرفی آنها روغن حیوانی (گروه مورد) و تعداد 30 نفر زن و مرد روستایی كه به طور عمده روغن نباتی جامد استفاده می كردند صورت پذیرفت. خصوصیات فردی، فعالیت های اجتماعی و بیماری های اعضای دو گروه مشابه بود. خون ناشتای هر یك از افراد دو گروه كه به طور تصادفی انتخاب شده بودند، اخذ و میزان كلسترول تام، تری گلیسریدی، HLD و LLD دو گروه مقایسه و با مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

يافته ها: اعضای دو گروه به لحاظ سن، جنس و سایر عوامل مرتبط با سطح چربی های خون دو گروه مشابه بوده و یا اختلاف آنها به لحاظ آماری معنی دار نبود. میزان كلسترول تام در مصرف كنندگان روغن نباتی جامد 7.6±232 و در مصرف كنندگان روغن حیوانی 40.9±195.3 بود (P<0.001) و میزان سایر شاخص های چربی در مصرف كنندگان روغن حیوانی از حداقل 8 و حداكثر 20 درصد كمتر از مصرف كنندگان روغن نباتی جامد بود.

نتيجه گيري و توصيه ها: مصرف طولانی مدت چربی حیوانی موجب كاهش سطح چربی های خون می شود. انجام تحقیق مشابه در سایر مناطق را توصیه می نماید.

منبع: پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
مدیریت:
تلفن:
آدرس: