بــرنــد پِــــدَم

تولید کننده انواع پودرهای لبنی با مصرف صنعتی که شامل پودر شیر خشک، پودرآب پنیر، پودر دوغ کره و پودر پرمیت می باشد.
مدیریت:
تلفن:
آدرس: