• نمایندگی
  • نمایندگی ها

محدوده : استان/کشور :
یزد
  • استان یزد - یزد (نمایندگی فست فودی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان یزد - شهر یزد
  • استان یزد - یزد (نمایندگی لبنی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان یزد - شهر یزد
  • استان یزد - میبد (نماینده محصولات لبنی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان یزد - شهر میبد
مدیریت:
تلفن:
آدرس: